Nouvelles de Flandre

VOORSTELLING

Is de Franse taal uit Vlaanderen verdwenen ?

Talrijke verenigingen stellen verscheidene activiteiten voor zoals voordrachten, toneelstukken of geleide bezoeken. Nochtans stroomt de informatie slecht door. Bij gebrek aan middelen beperken zich de meeste initiatieven tot een lokaal niveau en blijven zij betrekkelijk miskend.

Het is dus noodzakelijk over een doeltreffend communicatiemiddel te beschikken bestemd voor alle belangstellenden in de Franse taal en cultuur, een band te onderhouden tussen de Franstaligen en hen te leren kennen over de grenzen heen.

Daarom hebben wij de Vereniging ter Bevordering van de Francofonie in Vlaanderen (VBFV vzw) opgericht.

Wat zijn onze doelstellingen ?

Tot wie richt zich ons projekt ?

De VBFV is een culturele vereniging. Zij ontzegt zich elke politieke en filosofische inmenging in haar objectieven en acties. Zij wenst bovendien harmonieuze relaties te ontwikkelen met andere culturen.

De VBFV is lid van de "Association Francophone d'Amitié et de Liaison" (AFAL), een vereniging die geaccréditeerd staat bij de "Organisation Internationale de la Francophonie" (OIF).

U kunt onze actie steunen door lid (bijdrage 1 jaar: van 15 EUR (605 BEF), Buitenland 30 EUR (1.210 BEF) of erelid (bijdrage 1 jaar: van 50 EUR (2.017 BEF) of meer) van onze vereniging te worden. Giften kunnen uiteraard onze actie ook ondersteunen. Leden en schenkers worden tweemaandelijks het tijdschrift "Nouvelles de Flandre" toegestuurd. Bijdragen en giften kunnen gestort worden op rekening 210-0433429-85 (Fortis Bank) van VBFV-APFF vzw.

 

1. TIJDSCHRIFT VERSPREID OP INTERNET

Waarom Internet ?

Alhoewel de meest gebruikte taal op Internet het Engels blijft, stelt men een vermenigvuldiging van de sites in het Frans vast. Wanneer men echter de verscheidene opsporingsmotoren raadpleegt, wekt het verwondering dat geen enkele site aan de Franse taal in Vlaanderen gewijd is, terwijl een groot aantal Franstalige verenigingen over de wereld Internet reeds als communicatiemiddel gekozen hebben. Vermelden wij bij voorbeeld: "l'Agence de la Francophonie", "la Communauté Française de Belgique", "Acadie Net" of "l'Union Valdôtaine".

Opmerkelijk is trouwens dat het aantal gebruikers van Internet in gestadige ontwikkeling is en dat wij binnenkort, hetzij via onze TV-toestel, hetzij via onze micro-computer, toegang zullen krijgen tot de snelwegen van de informatie.

In vergelijking met een versie op papier tenslotte, laat dit nieuwe media tegen een lagere prijs de wereldlijke verspreiding van de informatie toe en dit 24 uur op 24.

Inhoud van het tijdschrift :

 

2. PAPIEREN UITGAVE VAN HET TIJDSCHRIFT.

Evenwijdig met ons tijdschrift op Internet verspreid, verdelen wij een uitgave op papier met de agenda en de artikelen. Deze publicatie wordt naar onze leden en schenkers toegestuurd en dient tot promotionele doeleinden.

 

3. SITES VAN FRANSTALIGE VERENIGINGEN

Wij helpen de franstalige verenigingen in Vlaanderen die het wensen hun eigen site op Internet te verwezenlijken, opdat zij zich beter zouden laten kennen.

 

4. PRIJS VAN DE FRANCOFONIE

Onze doelstelling is jaarlijks een prijs van de Francofonie toe te kennen, bestemd om een verdienstelijke vereniging of persoon te belonen. De prijs zal toegewezen worden door de leden van de vzw op voorstel van een raad van toezicht. De onderscheiding zal plaatshebben in aanwezigheid van onze leden, van de vertegenwoordigers van verenigingen, diverse personaliteiten en de pers.

 

Gelieve uw opmerkingen en suggesties op te sturen.


Copyright © 1998-2009 V.B.F.V.-A.P.F.F. vzw
Secretariaat: Spreeuwenlaan 12, B-8420 De Haan, België
Tel: +32 (0)59.23.77.01, Fax: +32 (0)59.23.77.02
Fortis Bank: 210-0433429-85, E-mail: vbfv@dmnet.be
Url: http://www.dmnet.be/ndf