Onderwerp: Vragenlijst VBFV

Datum: 9/05/2007

 

Geachte heer,

Wij hebben Uw schrijven in goede orde ontvangen. Op zich zijn de door U gestelde vragen minder relevant in het kader van federale besprekingen, gezien zij betrekking hebben op culturele aangelegenheden die per definitie een gemeenschapsbevoegdheid zijn.

1. Met betrekking tot Uw eerste vraag kan ik U mededelen dat CD&V het standpunt van de huidige Vlaamse Regering volgt. In de beleidsnota cultuur van de Vlaamse Regering wordt aldus gesteld dat er werk kan gemaakt worden van een cultureel akkoord tussen de Vlaamse en de Franse Gemeenschap, mits het territorialiteitsbeginsel wordt gerespecteerd. Een cultureel akkoord is derhalve mogelijk, mits respect voor het grondwettelijk vastgelegde territorialiteitsbeginsel en mits duidelijke afspraken met betrekking tot het respecteren van het principe van niet-inmenging van de Franse Gemeenschap op het territroium van de Vlaamse Gemeenschap.

2. Zoals geweten heeft het Arbitragehof reeds eerder gesteld dat onze Grondwet niet duldt dat de Franse Gemeenschap financiële steun verleent aan initiatieven ter bescherming van Franstaligen die zich bevinden op het territorium van het Vlaamse Gewest.

Bovendien is het beleven de eigen cultuur meer dan een louter financiele kwestie. In veel gevallen bloeit het rijke Nederlandstalige cultureel leven zonder enige overheidssubsidie. Het is in deze context dan ook niet aan de orde om hiertoe de bevoegdheidsverdelende regels te overtreden.

3. Wij voorzien geen specifieke voorstellen op de onderhandelingstafel met het oog op de versterking van het Franstalige culturele leven in Vlaanderen. Onze Grondwet voorziet in specifieke rechten die ook gelden voor Franssprekenden die in Vlaanderen wonen:

- artikel 30 van onze Grondwet garandeert de vrijheid van taalgebruik. Iedereen heeft het recht zich in de privé-sfeer uit te drukken in de taal die hij/zij verkiest. Franstaligen hebben het recht om zich in hun onderlinge mondelinge en schriftelijke contacten in het Frans uit te drukken.

- artikel 25 garandeert de vrijheid van drukpers en het verbod van censuur

- artikel 26 geeft de Belgen het recht vreedzaam en ongewapend te vergaderen

- artikel 27 garandeert het recht van vereniging. Iedereen heeft het recht zich te verenigen. In Vlaanderen zijn trouwens tientallen culturele verenigingen van anderstaligen (ook niet-Franstaligen) actief.

Nergens wordt derhalve de culturele vrijheid beknot. Wij blijven voorstander dat ook Franstaligen die zich in Vlaanderen bevinden verder het recht behouden om in gemeenschap de eigen cultuur te beleven, binnen de lijnen van ons institutioneel stelsel.

 

Vriendelijke groeten,

Jo Vandeurzen
Nationaal Voorzitter CD&V