Nouvelles de Flandre
De Franstallige minderheid in Vlaanderen
eindelijk door de Vlamingen erkend ?

Nederlands [Français]

De Haan, 22 januari 2008

 

OPEN BRIEF AAN HET COMITE VAN WIJZEN

 

Geachte mevrouw,
Geache heer,


Het Comité van Wijzen is met zijn werkzaamheden begonnen met de bedoeling, een hervorming van de Belgische Staat tot een goed einde te brengen. Bij die gelegenheid wil de Vereniging ter Bevordering van de Francofonie in Vlaanderen (VBFV) nadrukkelijk nogmaals wijzen op de zorgelijke situatie waarin de Franstalige minderheid in Vlaanderen verkeert.

Want de VBFV is van oordeel dat, als het de bedoeling is om met de staatshervorming een grotere autonomie aan de regio's toe te kennen en de dialoog tussen het Noorden en het Zuiden van het land te verstevigen, deze hervorming ook de mogelijkheid moet bieden aan de leden van de drie gemeenschappen, of ze nu Vlamingen, Franstaligen of Duitstaligen zijn, om in alle rust in elke regio van het land te wonen (Vlaanderen, Wallonië of Brussel).

Dit geldt op het ogenblik niet voor de 300.000 Franstaligen die in Vlaanderen wonen. Zij hebben administratieve problemen in de rand van Brussel en culturele problemen in de gehele Vlaamse Regio.

De Vlaamse gemeenten in de Brusselse rand die "taal-faciliteiten" aan de Franstaligen toestaan, zijn "gemeenten-met-problemen" geworden. En de Franstalige culturele verenigingen die op Vlaams grondgebied bestaan, krijgen niet de geringste steun van Vlaanderen, terwijl zij evenmin ondersteund kunnen worden door de Franse gemeenschap. Hun toekomst is in gevaar.

Nochtans is België door de Parlementaire Vergadering van de Raad van Europa vermeld in het rijtje landen met "significante minderheden die beschermd dienen te worden en wier rechten niet officieel zijn erkend". Dezelfde Parlementaire Vergadering heeft het bestaan van een Franstalige minderheid in Vlaanderen erkend en heeft België de aanbeveling gedaan om het Kaderverdrag over de bescherming van nationale minderheden te ratificeren "zonder verder uitstel, daarbij erover wakend dat alle door de Parlementaire Vergadering aangeduide minderheden als dusdanig worden erkend".Verder heeft bedoelde Vergadering de aanbeveling gedaan om 'met spoed' een cultureel samenwerkingsakkoord tussen de Franstalige en Nederlandstalige gemeenschap te sluiten.

Vlaanderen wil hier niets van weten, wat met name de kristallisatie van de communautaire spanningen over de splitsing van het tweetalige arrondissement Brussel-Halle-Vilvoorde tot gevolg heeft. In die situatie constateert de VBFV met ontsteltenis, dat de Eerste minister Guy Verhofstadt voorstelt in zijn rapport aan de Koning dat als grondslag moet dienen voor de onderhandelingen, de wens uitspreekt dat de twee grote gemeenschappen het erover eens worden om voorstelt "om enkel (onderlijning van ons) de Duitstaligen (...) als nationale minderheid te definiëren".

En de Franstaligen in Vlaanderen ? Simpelweg genegeerd en opgeofferd ? Terzijde opgemerkt, de Vlamingen in Wallonië trouwens ook ! Het gaat om een afrekening en niet om een staatshervorming zonder winnaar of verliezer zoals aangekondigd ! Wij zijn van oordeel dat de heer Verhofstadt op dit punt niet op de goede weg is. De stabiliteit van ons land voor de komende decennia zal zeker niet veiliggesteld worden in deze voortdurende geest van vijandigheid tegenover de in Vlaanderen wonende Franstaligen.

Degenen die zijn geroepen om zich over de toekomst van België te buigen, moeten absoluut rekening houden met de aanbevelingen van de Raad van Europa, evenals met het devies van de Europese Unie: "Eenheid in Diversiteit". Zij zouden er verstandig aan doen, zich te inspireren op het voorbeeld van Franstalig Québec, dat aan de Engelstaligen - die een minderheidsgroup in de Canadese provincie zijn - hun rechten garandeert. Zij dienen zich ook de woorden van de vroegere Britse Eerste minister Clement Attlee te herinneren: 'Democratie is niet eenvoudigweg de wet van de meerderheid, het is de wet van de meerderheid die, zoals het behoort, het recht van de minderheden respecteert.'


Met gevoelens van hoogachting.


Edgar FONCK


Copyright © 1998-2008 V.B.F.V.-A.P.F.F. vzw
Secretariaat: Spreeuwenlaan 12, B-8420 De Haan, België
Telefoon: +32 (0)59/23.77.01, Fax: +32 (0)59/23.77.02
Banque: 210-0433429-85, Courriel: vbfv@dmnet.be
Site: http://www.dmnet.be/ndf