Nouvelles de Flandre
De VBFV doet een oproep tot de Vlaamse intellectuelen

Nederlands [Français]

SAMENVATTING

Op het ogenblik dat Europa in alle lidstaten een beleid van culturele openheid en respect voor de taal bevordert, wordt alles wat Franstalig is door Vlaanderen nog steeds met de vinger gewezen.

Bij de minderheden erkend door de Parlementaire Vergadering van de Raad van Europa, ondervinden de 300.000 inVlaanderen wonende Franstaligen problemen op administratief vlak in de Brusselse rand en op cultureel vlak in geheel Vlaanderen.

Is het niet betreurenswaardig te moeten vaststellen, dat de fiere Vlaamse leeuw zijn koelbloedigheid verliest wanneer hij Frans hoort spreken? We weigeren onze Vlaamse vrienden als Franshaters of taalpsychopaten te beschouwen. Laat ons komaf maken met het verleden en laat ons gebruik maken van het krachtige Europese elan om een onderlinge dialoog aan te gaan in een geest van wederzijdse goede wil.

Helaas toont het pré-electorale klimaat in België reeds aan, dat zowel de Vlaamse als Franstalige politici zich de gevangene voelen van eerdere stellingnames uit het verleden.

Het valt dan ook te vrezen, dat tijdens het "forum" waar men na de verkiezingen van 13 juni over het communautaire geschil in zijn totaliteit zou moeten debatteren, om te beginnen ieder hardnekkig blijft vasthouden aan reeds ingenomen standpunten.

De enige manier om voor eens en altijd hieruit te geraken is, als het "forum" wordt aangegrepen als een gelegenheid voor een groot debat ten gronde tussen alle betrokken partijen. Men moet goed doordrongen zijn van de gedachte dat, wat ook de toekomst van België moge zijn, het vraagstuk van de minderheden zich zal blijven stellen en dat er in het toekomstige Europa niet aan valt te ontsnappen.

Om ervoor te zorgen dat de unieke kans voor een regeling van onze communautaire problemen niet te grabbel wordt gegooid, doet de VBFV een oproep tot de Vlaamse intellectuelen om druk uit te oefenen door het hele belang van hun geloofwaardigheid te laten wegen in het politieke debat. Dankzij de kracht van hun creatieve verbeelding kunnen zijn nieuwe ideeën aandragen in de interculturele onderhandelingen.

We hopen de stem van Hugo Claus, Kamagurka, Jef Geeraerts, Monika Van Paemel, Geert Van Istendael, Kristen Hemmerechts, Ivo Michiels, Miriam Van Hee, Stefaan Van den Bremt, Paul Buekenhout, Stefan Hertmans, Benno Barnard, Hilde Keteleer, Jeroen Brouwers, Erik De Kuyper en vele andere intellectuelen uit alle mogelijke disciplines te mogen horen.

De ratificering van de kaderovereenkomst over de bescherming van minderheden mag niet langer taboe zijn, en dit geldt evenzeer voor de ondertekening van een cultureel akkoord tussen Vlamingen en Franstaligen. Wat op het spel staat, zijn de communautaire vrede in ons land en het respect voor de diversiteit van talen en culturen die Europa zo dierbaar is. Vlaanderen kan zichzelf niet uitsluiten van de Europese Unie.

 

Marcel BAUWENS


Copyright © 1998-2004 V.B.F.V.-A.P.F.F. vzw
Secretariaat: Spreeuwenlaan 12, B-8420 De Haan, België
Tel: +32 (0)59/23.77.01, Fax: +32 (0)59/23.77.02
Bank: 210-0433429-85, E-mail: vbfv@dmnet.be
Url: http://www.dmnet.be/ndf